ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลกำแพง จังหวัดสตูล
The Development Guidelines of Sustainable Ecotourism Management of Community Participation in Kum-phaeng District, Satun province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนและศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชนพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 2.) เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคซึ่งมีต่อความสำเร็จในการพัฒนาและการส่งเสริมเชิงนิเวศผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชนพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 3.) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมและจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของชุมชนแบบมีส่วนร่วม พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงที่มีความเป็นไปได้
คำสำคัญ
แนวทางการพัฒนา,การจัดการ,การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลกำแพง จังหวัดสตูล

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ