ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
Management of Waste by Participation in Pommanee Sub District Administration Amphone Kapong

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.พิสิฐ นิลเอก
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาบริบทและสถานการณ์ด้านขยะมูลฝอยในเขตพื้นทีองค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 2.) เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 3.) เพือศึกษาถึงแนวทางการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
คำสำคัญ
ขยะมูลฝอยของชุมชน,การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ