ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสุกรของเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Swine Waste Management of Changkwa Municipality Kanchanadit District Suratthani.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทำฟาร์มสุกร ในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.) เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสุกรที่ไม่ก่อให่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และนำสิ่งปฏิกูลมาใช้ให่เกิดประโยชน์ 3.) เพื่อสร้างรูปแบบในการบริหารจัดการฟาร์มสุกรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ
สิ่งปฏิกูล ,ฟาร์มสุกร,มลพิษทางสิ่งแวดล้อม,การบริหารจัดการ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. แนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสุกรของเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ