ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การออกแบบและสร้างเตาเผาขยะชุมชน
Design and Cinstruction of the Community Garbage Incinrater

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์อาดือนา นิโด
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพือออกแบบและสร้างเตาเผาขยะชุมชน 2.) เพื่อหาประสิทธิภาพเตาเผาขยะชุมชน 3.) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เตาเผาขยะชุมชน
คำสำคัญ
เตาเผาขยะ,มลภาวะ,ขยะ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การออกแบบและสร้างเตาเผาขยะชุมชน

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ