ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดการความรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับสมุนไพรไทยในตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นินธนา เอี่ยมสะอาด
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรู้และปัญหาอุปสรรคของการจัดการความรู้ด้านสมุนไพรไทยในตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.) เพื่อจัดหมวดหมู่ ผสานความรู้ บันทึกถ่ายทอด องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรในตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3.) เพื่อพัฒนาแนวทางการแปรรูปสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
คำสำคัญ
การจัดการความรู้,ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การจัดการความรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับสมุนไพรไทยในตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ