ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี้ยะไส้ไข่เค็มไชยา กลุ่มผู้ผลิตไข่เค็ม อสม. ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Product Development of Mooncake with Chaiya Salted Duck Egg Filling in Lamad, Chiya Suratthani Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนกลุ่มผู้ผลิตไข่เค็ฒ อสม. ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.) เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมเปี้ยะไส้ไข่เค็มไชยา 3.) เพื่อศึกษาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมเปี้ยะไส้ไข่เค็มไชยา
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี้ยะไส้ไข่เค็มไชยา กลุ่มผู้ผลิตไข่เค็ม อสม. ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ