ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
The Development of the Quality of life in the Elderly by Senior School : Lamat District Administrative Organization.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.เลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำสำคัญ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ