ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง คุณภาพการผลิตกะปิกุ้งเคยเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าใน ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
Quality of shrimp paste production in Tambon Huai Nam Khao, Amphoe Khlong Thom, Krabi Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 2.) เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตกะปิของตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 3.) เพื่อให้ความรู้ขั้นตอนการผลิตกะปิที่ถูกสุขลักษณะแก่ครัวเรือนที่ผลิตกะปิ 4.) เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของกะปิที่ผลิตโดยชุมชนตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
คำสำคัญ
กะปิกุ้งเคย
บทคัดย่อย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ศึกษาขั้นตอนการผลิตกะปิ จัดเวทีอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตอาหารและการจัดตั้งกลุ่มรวมถึงวิเคราะห์คุณภาพของกะปิที่ผลิตโดยชุมชน พบว่าพื้นที่ตำบลห้วยน้ำขาวส่วนใหญ่ติดกับป่าชายเลน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บางครัวเรือนมีอาชีพการทำกะปิพร้อมกับการทำเกษตรกรรมหรืออาชีพอื่น โดยแยกกันทำเป็นครัวเรือน หากุ้งเคยจากป่าชายเลนธรรมชาติ ใช้วิธีการดักกุ้งเคยด้วยตาข่ายดักที่เรียนรู้กันมาแต่ดั้งเดิม ส่วนใหญ่จะส่งต่อกุ้งเคยที่จับได้ให้คนในครอบครัวนำมาทำเป็นกะปิ แต่ละครัวเรือนมักจะทำกะปิไว้บริโภคเองและขายโดยมีผู้มารับซื้อโดยตรงถึงบ้าน การผลิตกะปิกุ้งเคยทำได้โดยการนำกุ้งเคยมาผสมกับเกลือแล้วตำให้ละเอียดจนจับตัวกันเป็นก้อน แล้วนำมาปั้นเป็นก้อนกลมซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของพื้นที่นี้ การอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีและการจัดตั้งกลุ่มอาชีพกะปิ พบว่าผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ฯ เพิ่มขึ้น (p<0.5) ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญในการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตกะปิเพื่อรองรับการขยายตัวและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ เพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าพื้นเมืองสำหรับนักท่องเที่ยว ผลการวิเคราะห์คุณภาพของกะปิใน ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยสุ่มตรวจตัวอย่างกะปิจำนวน 10 ตัวอย่าง พบว่ามีปริมาณไนโตรเจนอยู่ในช่วงร้อยละ 11.93 - 15.29 (น้ำหนักแห้ง) มีความชื้นร้อยละ 54.90 - 59.96 ปริมาณเกลือร้อยละ 15.32 - 34.22 (น้ำหนักแห้ง) ค่า Aw อยู่ในช่วง 0.67 - 0.80 ไม่พบปริมาณของแคดเมียม ตะกั่วและปรอทแต่อย่างใด
เอกสารงานวิจัย
  1. คุณภาพการผลิตกะปิกุ้งเคยเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าใน ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ