ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาการจัดการสวัสดิการและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
Development welfare and quality of life the oldage at Klongngae district in Songkla province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุ ทั้งรูปแบบที่รัฐจัดให้ และประชาชนดำเนินการเอง เทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 2.) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคของการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 3.) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 4.) เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุและคุณภาพชีวิตของเทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาการจัดการสวัสดิการและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ