ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Integrated Sustainable Water Management Approach for Sustainable Agriculture of Bang Nam Chuet, Lang Suan, Chumphon.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางเบญจมาส เปาะทอง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ การบริหารจัดการแหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ในการเกษตร ตำบลบางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 2.) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการแบบบูรณาการเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ตำบลบางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
คำสำคัญ
การบริหารจัดการน้ำ,การจัดการแบบบูรณาการ,การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ