ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การสร้างรูปแบบมูลค่าเพิ่มจากขยะในเขตเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Creating value added garbage from the Municipality Kuntalay A.Muang Suratthani Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์มโนลี ศรีเปารยะเพ็ญพงษ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาวิธีการกำจัดขยะและพฤติกรรมของครัวเรื่อนผู้ทิ้งขยะในเขตเทศบาลขุนทะเล องเมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2.) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลถึงพฤติกรรมการกำจัดขยะของครัวเรือนทิ้งขยะ ในเขตเทศบาลขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 3.) เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างมู,ค่าเพิ่มจากขยะในเขตเทศบาลขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 4.) เพื่อศึกษาโมเดลการจัดการขยะมูลฝอยในการสร้างมูลค่าเพิ่มแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน
คำสำคัญ
พฤติกรรม,การจัดการขยะมูลฝอย,ขยะ,มูลค่าเพิ่ม,วิธีการกำจัดขยะ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การสร้างรูปแบบมูลค่าเพิ่มจากขยะในเขตเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ