ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ศักดิ์ดา หอมหวล
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาและสำรวจปริมาณของขยะแต่ละประเภทในพื้นที่เครือข่ายตำบลบัวใหญ่และเจดีย์ชัย 2) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน
คำสำคัญ
ระบบฐานขอมู,
บทคัดย่อย
พื้นที่มีการขยายตัวของชุมชนจะมีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยก็เพิ่มขึ้น เป็นเงาตามตัว จากการที่ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และการจัดเก็บหรือการจัดการขยะมูลฝอยไม่สามารถรับมือกับจํานวนขยะมูลฝอยที่ตกค้าง ทําให้ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสภาพภูมิทัศน์ (ดินเสีย และน้ําเสีย) และสุขภาพอนามัยของประชาชน การจัดการขยะจึงเป็นปัญหาสําคัญ อย่างหนึ่งที่ต้องการการแก้ไข จากปัญหาของขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง ทั้งในชุมชนเมืองและชนบท ทําให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย และการปลูกฝังจิตสํานึก ในการมีส่วนร่วมแก่ชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดการขยะ เพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และเกิดจิตสํานึกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประชาชนในชุมชนมีอิทธิพลในการกระตุ้นจิตสํานึกต่อความรับผิดชอบร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่อง ขยะมูลฝอยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการวิจัยร่วมกับเครือข่าย อบต.เจดีย์ชัย และเคือข่าย อบต.บัวใหญ่ ทวนสอบข้อมูลสถานการณ์ปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของเครือข่าย 42 พื้นที่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา พบว่าในหลาย ๆ อบต.ที่ได้แก้ปัญหาการจัดการขยะมาจนถึงขั้นตอนการติดต่อผู้ประกอบการมารับซื้อจะมี ปัญหาเรื่องผู้ประกอบการรับซื้อขยะเฉพาะบางประเภท หรือจำนวนขยะที่ผู้ประกอบการต้องการนั้นมีจำนวนไม่มากพอความต้องการ ปัญหาเรื่องพื้นที่ห่างไกล ไม่คุ้มทุนกับการที่ผู้ประกอบการจะไปรับซื้อ จึงส่งผลให้จำนวนขยะบางประเภทมีมากเกินไป ในระยะยาวก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความยั่งยืนของการรณรงค์ให้ประชาชนจัดการขยะ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบภาคีเครือข่ายเพื่อหนุนเสริมระบบบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการบริหารจัดการขยะได้อย่างครบวงจรและก่อให้เกิดความยั่งยืนของการรณรงค์
เอกสารงานวิจัย
  1. บทสรุปงานวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน (อบต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน)
  2. รายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ