ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ศักดิ์ดา หอมหวล
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาและสำรวจปริมาณของขยะแต่ละประเภทในพื้นที่เครือข่ายตำบลบัวใหญ่และเจดีย์ชัย 2) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเว็บแผนที่สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน
คำสำคัญ
ระบบฐานขอมู,
บทคัดย่อย
พื้นที่มีการขยายตัวของชุมชนจะมีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยก็เพิ่มขึ้น เป็นเงาตามตัว จากการที่ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และการจัดเก็บหรือการจัดการขยะมูลฝอยไม่สามารถรับมือกับจํานวนขยะมูลฝอยที่ตกค้าง ทําให้ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสภาพภูมิทัศน์ (ดินเสีย และน้ําเสีย) และสุขภาพอนามัยของประชาชน การจัดการขยะจึงเป็นปัญหาสําคัญ อย่างหนึ่งที่ต้องการการแก้ไข จากปัญหาของขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง ทั้งในชุมชนเมืองและชนบท ทําให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย และการปลูกฝังจิตสํานึก ในการมีส่วนร่วมแก่ชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดการขยะ เพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และเกิดจิตสํานึกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประชาชนในชุมชนมีอิทธิพลในการกระตุ้นจิตสํานึกต่อความรับผิดชอบร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่อง ขยะมูลฝอยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการวิจัยร่วมกับเครือข่าย อบต.เจดีย์ชัย และเคือข่าย อบต.บัวใหญ่ ทวนสอบข้อมูลสถานการณ์ปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของเครือข่าย 42 พื้นที่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา พบว่าในหลาย ๆ อบต.ที่ได้แก้ปัญหาการจัดการขยะมาจนถึงขั้นตอนการติดต่อผู้ประกอบการมารับซื้อจะมี ปัญหาเรื่องผู้ประกอบการรับซื้อขยะเฉพาะบางประเภท หรือจำนวนขยะที่ผู้ประกอบการต้องการนั้นมีจำนวนไม่มากพอความต้องการ ปัญหาเรื่องพื้นที่ห่างไกล ไม่คุ้มทุนกับการที่ผู้ประกอบการจะไปรับซื้อ จึงส่งผลให้จำนวนขยะบางประเภทมีมากเกินไป ในระยะยาวก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความยั่งยืนของการรณรงค์ให้ประชาชนจัดการขยะ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบภาคีเครือข่ายเพื่อหนุนเสริมระบบบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการบริหารจัดการขยะได้อย่างครบวงจรและก่อให้เกิดความยั่งยืนของการรณรงค์
เอกสารงานวิจัย
 1. บทสรุปงานวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน (อบต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน)
 2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน (อบต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน)
 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน (ทต.แม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่)
 4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน (อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน)
 5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน (อบต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง)
 6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน (ทต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)
 7. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน (อบต.บ้านกาศ อ.สูงเม่นจ.แพร่)
 8. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน (ทต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย)
 9. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน (อบต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย)
 10. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน (ทต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน)
 11. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน (อบต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา)
 12. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน (อบต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์)
 13. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน (อบต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน)
 14. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน (อบต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน)
 15. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน (อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่)
 16. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน (อบต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย)
 17. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน (อบต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย)
 18. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการขยะของชุมชน (อบต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย)

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ