ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
The Solid Waste Management and Public participation in Chonlakhram, Donsak District, Suratthani Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวเอพร โมฬี
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาในปัจจุบันด้านขยะในพื้นที่ชุมชนตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.) เพื่อสร้างแนวทางและรูปแบบการจัดการขยะในพื้นที่โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่แหล่งกำเนิดขยะ เพื่อลด คัดแยก และนำกลับไปใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คำสำคัญ
ขยะหรือมูลฝอย,วัสดุรีไซเคิล,การคัดแยกขยะ,ภาชนะแยกประเภท,บรรจุภัณฑ์
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ