ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการพัฒนาการสร้างรายได้และอาชีพเสริมในพื้นที่ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์เปรมกมล ปิยะทัต
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับรายได้ครัวเรือนของประชากร 2.) เพื่อพัฒนาแนวทางในการสร้างทางเลือกในการส่งเสริมการสร้างรายได้และอาชีพเสริมของชุมชน
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. แนวทางการพัฒนาการสร้างรายได้และอาชีพเสริมในพื้นที่ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ