ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนากลไกกฎหมายในการบริหารจัดการขยะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล เพชรชมภู อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร
Legal System Developement according to Solid Waste Management of Petchompoo Subdistrict Administrative Organization Kosamphee District Kampangpetch Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์กานดิศ ศิริสานต์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม ปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล เพชรชมภู อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของรัฐบาล 3. เพื่อพัฒนากลไกกฎหมายในการบริหารจัดการขยะชุมชนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของรัฐบาล
คำสำคัญ
กฎหมาย,ขยะมูลฝอย,การปกครองส่วนท้องถิ่น,LAW ,WASTE,SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
บทคัดย่อย
โครงการวิจัยการพัฒนากลไกกฎหมายการบริหารจัดการขยะชุมชน องค์การบริหาร ส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาปัญหาและความ ต้องของประชาชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะชุมชน เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชน และพัฒนากลไกกฎหมายการบริหารจัดการขยะชุมชนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร จากการลงพื้นที่วิจัยเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าอาวาสวัด และผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรม พบปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการขยะชุมชน ยังขาดการรณรงค์ ขาดองค์ความรู้ตามหลักวิชาการ ขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ขาดถังขยะสาธารณะให้ ตามพื้นที่ชุมชนอย่างเพียงพอ และขาดข้อบัญญัติตำบล ซึ่งเป็นกลไกในการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยนำเอาปัญหาอุปสรรคมาเป็นโจทย์วิจัยและทำการวิจัยเอกสารเพื่อศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง นโยบาย แผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกรอบแนวคิดอันนำมาเป็นเครื่องมือในการสร้างรูปแบบและพัฒนากลไกกฎหมาย การบริหารจัดการขยะชุมชนที่เหมาะสม ประกอบกับการเก็บข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม จาก 9 หมู่บ้าน จำนวน 100 คน ประกอบด้วย บ้านวังชมพู บ้านเกาะรากเสียด บ้านมอเสือดุ บ้านคลองแต้ว บ้านไหล่ประดา บ้านใหม่พัฒนา บ้านเกาะรากเสียดใน บ้านแสงตะวัน และบ้านวังเพชร เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะชุมชนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ผลจากการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาและความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ ปัญหาขาดการรณรงค์ องค์ความรู้ตามหลักวิชาการ กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ถังขยะสาธารณะที่เพียงพอ ข้อบัญญัติตำบล ซึ่งเป็นกลไกในการบริหารจัดการขยะชุมชน และประชาชนต้องความรู้ในการคัดแยกขยะตามหลักวิชาการ ถุงใส่ขยะมูลฝอยครัวเรือนแยกตามประเภท เก็บขยะมูลฝอยครัวเรือนไปทิ้ง จัดถังขยะแยกตามประเภทตั้งในที่สาธารณะ เพิ่มจำนวนรถเก็บขยะ เพิ่มรอบเวลาในการให้บริการรถเก็บขยะ เพิ่มมาตรการเข้มงวดสำหรับผู้สร้างปัญหามลพิษทางขยะแก่ชุมชน ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา วางแผนงาน กำหนดนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในชุมชน ได้รับผลประโยชน์ และการประเมินผลการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชน 2. รูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่แหล่งกำเนิด เช่น การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การนำกลับมาใช้ประโยชน์ การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เช่น การบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ควรจัดให้มีสถานที่หรือศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) เนื่องจากจังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอย โดยการคัดแยก เพื่อผลิตเชื้อเพลิง (RDF) อยู่ในลำดับที่ 35 และมีพื้นที่เหมาะสมเป็นศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนของจังหวัดอยู่ในลำดับที่ 15 3. กลไกกฎหมายการบริหารจัดการขยะชุมชนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู จะออกข้อบัญญัติตำบล ในเรื่องการบริหารจัดการขยะชุมชน ที่ กำหนดบทลงโทษเป็นค่าปรับในกรณีฝ่าฝืน โดยจะนำเงินค่าปรับมาจัดตั้งเป็นกองทุนการบริหารจัดการขยะชุมชน และจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ... ที่มีเนื้อหาการนำเงินค่าปรับมาจัดตั้งเป็นกองทุนการบริหารจัดการขยะชุมชน
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. บทคัดย่อภาษาไทย
 3. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
 4. กิตติกรรมประกาศ
 5. สารบัญ
 6. สารบัญตาราง
 7. สารบัญภาพประกอบ
 8. บทที่ 1
 9. บทที่ 2
 10. บทที่ 3
 11. บทที่ 4.1
 12. บทที่ 4.2
 13. บทที่ 4.3
 14. บทที่ 4.4
 15. บทที่ 4.5
 16. บทที่ 5
 17. ภาคผนวก ก
 18. ภาคผนวก ข
 19. ภาคผนวก ค
 20. ภาคผนวก ง
 21. บรรณานุกรม
 22. ประวัติผู้วิจัย
 23. บทความวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ