ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง ศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
The Study of Solid Waste Management Model participated by community of Sai Ngam, Sai Ngam District, Kamphaengphet Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน
ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์ นางสาวธัญญพร มาบวบ อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเทศบาลตําบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 3. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเทศบาลตําบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 4. เพื่อศึกษารูปแบบจัดการขยะที่เหมาะสมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเทศบาลตําบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
คำสำคัญ
การจัดการขยะมูลฝอย,รูปแบบการจัดการขยะ,การมีส่วนร่วมชุมชน,Solid Waste Management,Solid Waste Management Model,Participated community
บทคัดย่อย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ในการศึกษาครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 6 ชุมชนจำนวน 98 คน กำหนดขนาดตามตารางยามาเน่ (Yamane) ที่ความคาดเคลื่อน 10% ใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม จำนวน 20 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลไทรงามยึดการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน(CBM) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันระหว่างเทศบาลและแกนนำชุมชน วางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดการขยะ ติดตามและประเมินผลร่วมกัน โดยแกนนำนำข้อมูลกลับไปประชุมร่วมกับลูกบ้านซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยเริ่มจาการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางที่ครัวเรือนแยกขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลซึ่งเทศบาลกำหนดวันเก็บขยะอันตราย และจัดให้มีโครงการธนาคารขยะ โครงการทำน้ำหมัก โดยมีการเลือกหมู่บ้านต้นแบบของแต่ละชุมชน สนับสนุนกิจกรรมการนำมาใช้ใหม่ และมีส่วนร่วมในการกำหนดค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอย 20 บาทต่อครัวเรือน
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. บทคัดย่อภาษาไทย
 3. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
 4. กิตติกรรมประกาศ
 5. คำนำ
 6. สารบัญ
 7. สารบัญตาราง
 8. สารบัญภาพ
 9. บทที่ 1
 10. บทที่ 2
 11. บทที่ 3
 12. บทที่ 4
 13. บทที่ 5
 14. บรรณานุกรม
 15. ภาคผนวก
 16. แบบสอบถาม
 17. ภาพถ่ายการลงพื้นที่
 18. ประวัติผู้วิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ