ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง ศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดการขยะฝอยแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมของชุมชนตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
The Study of Problem, Difficulty and Model of Solid Waste Disposal through Community Participation of Nongplalai Sub-district, Wangsaipoon District, Phichit Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์ อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม นางสาวธัญญพร มาบวบ
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
คำสำคัญ
การจัดการขยะมูลฝอย ,การมีส่วนร่วมชุมชน,พฤติกรรม,Solid Waste Management ,Participated community,Behavior
บทคัดย่อย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดการขยะฝอยแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมของชุมชนตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ในการศึกษาครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 16 หมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างในวิธีวิจัยเชิงปริมาณจำนวน 98 คน กำหนดขนาดตามตารางยามาเน่ (Yamane) ที่ความคาดเคลื่อน 10% และมีวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม และใช้แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม จำนวน 24 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ อภิปรายแบบพรรณนาเชิงเนื้อหา ปัญหาและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลหนองปลาไหล ยังไม่ถูกหลักสุขาภิบาลเนื่องจากอบต.ยังไม่มีดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย ไม่มีรถเก็บขยะ ข้อตกลงของสภาตำบลหนองปลาไหลให้แต่ละหมู่บ้านดูแลและการกำจัดขยะกันเองภายในบริเวณบ้าน พฤติกรรมส่วนใหญ่แยกขยะรีไซเคิลไว้เพื่อขาย ส่วนประเภทขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเผา และบางครัวเรือนยังมีนำขยะใส่ถุงรวมกันแล้วนำมาทิ้งข้างถนนพื้นที่ว่างข้างทางริมถนนทำให้เกิดมลพิษ ประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้น ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ และข้อจำกัดด้านงบประมาณ ดังนั้นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนหนองปลาไหลจึงใช้รูปแบบจัดการขยะโดยชุมชน โดยอบต.จัดอบรมทุกชุมชนมีความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ครัวเรือนและผังกลบภายในบริเวณบ้าน แต่ละหมู่บ้านมีจุดทิ้งสำหรับขยะอันตรายและรวบรวมมาทิ้งที่อบต. โดยทางอบต.จัดพื้นที่เก็บขยะอันตรายเพื่อรอการกำจัดอย่างถูกวิธี อบต.จะส่งเสริมสนับสนุนสร้างต้นแบบ “โครงการชุมชนไร้ถังขยะ” เพื่อกระตุ้นในการมีส่วนร่วมการจัดการขยะโดยชุมชน
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. บทคัดย่อ
 3. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
 4. กิตติกรรมประกาศ
 5. คำนำ
 6. สารบัญ
 7. สารบัญตาราง
 8. สารบัญภาพ
 9. บทที่ 1
 10. บทที่ 2
 11. บทที่ 3
 12. บทที่ 4
 13. บทที่ 5
 14. บรรณานุกรม
 15. ภาคผนวก
 16. แบบสอบถาม
 17. ภาพถ่าย
 18. ประวัติผู้วิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ