ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์เเละวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดสุพรรณบุรีเเละจังหวัดนครปฐม อบต.พลับพลาไชย
A study of history and culture of Lao Ethnic Group in Suphanburi and Nakhonpathom province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปรารถนา เเซ่อึ้ง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เเละวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดสุพรรณบุรีเเละนครปฐม 2.เพื่อสร้างฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์เเละวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดสุพรรณบุรีเเละนครปฐม 3.เพื่ออนุรักษ์ประวัติศาสตร์เเละวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดสุพรรณบุรีเเละนครปฐม
คำสำคัญ
ประวัติศาสตร์ ,วัฒนธรรม,กลุ่มชาติพันธุ์ลาว,สุพรรณบุรี,นครปฐม
บทคัดย่อย
ภูมิภาคตะวันตกประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น มอญ กะเหรี่ยง เขมร ไทยยวน และลาว ซึ่งในบรรดากลุ่มต่าง ๆ กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเป็นกลุ่มที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด ในด้านพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ลาวกระจายตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงบางพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี จากการศึกษาข้อมูลการวิจัยชุมชนด้วยวิธีการเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) และการจัดเวทีสะท้อนข้อมูลชุมชนในพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย จังหวัดสุพรรณบุรี และตำบลบางปลา จังหวัดนครปฐม พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวรวมตัวอยู่ในพื้นที่อย่างหนาแน่น มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานที่ยาวนาน มีวัฒนธรรมของความเป็นลาวอย่างน่าสนใจ อย่างไรก็ตามทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจดังกล่าวยังไม่มีการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ จึงทำให้คนรุ่นปัจจุบัน ไม่ทราบถึงที่มา และความสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้นจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเหล่านี้เริ่มสูญหาย หรือถูกแทนที่ด้วยวัฒนธรรมอื่น การล้มหายตายจากของผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความทรงจำทางประวัติศาสตร์ในหมู่บ้าน รวมถึงความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และสภาพสังคมในยุคดิจิตอล (Digital) ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเยาวชน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความเป็นลาวสูญหายไป ดังนั้น จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นคณะผู้วิจัยและพื้นที่ที่จะดำเนินการวิจัยจึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาว การรวบรวมประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาว รวมถึงสร้างฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม เนื่องจากหากไม่รีบดำเนินการศึกษาค้นคว้าในประเด็นดังกล่าวจะส่งผลให้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมสูญหายไปจนหมด แต่หากคณะผู้วิจัยเร่งทำการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในด้านการอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมในการเผยแพร่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ กลุ่มชาติพันธุ์ลาวในพื้นที่ของตนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ต่อไป
เอกสารงานวิจัย
  1. การศึกษาประวัติศาสตร์เเละวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดสุพรรณบุรีเเละจังหวัดนครปฐม รายการเอกสาร

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ