ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการดำเนินกิจการเพื่อสังคมสำหรับหนุนเสริมระบบบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการภาคีเครือข่ายเพื่อหนุนเสริมระบบบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม
คำสำคัญ
ขยะ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการ
  2. รายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ