ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลห้วยม่วง
A Health Promoting Model for Elderly in Huaymuang and Sub-district,Nakhonpathom Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวนันทิดา โหวดมงคล
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.ศึกษาจัดทำหลักสูตร/คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพเเบบมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุให้เป็นตามวัยในพื้นที่ องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่นตำบลห้วยม่วง อำเภอกำเเพงเเสน จังหวัดนครปฐม 2.เพื่อส่งเสริมศักยภาพสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลห้วยม่วง อำเภอกำเเพงเเสน จังหวัดนครปฐม
คำสำคัญ
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ ,ผู้สูงอายุ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ