ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลสระกะเทียม
A Self-care Promoting Model for Elderly in Sakatiem Sub-district, Muang District,Nakhonpathom Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางศิริพร ฉายาทับ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.ศึกษาจัดทำหลักสูตร/คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพเเบบมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุให้เป็นตามวัยในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลสระกระเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม 2.เพื่อส่งเสริมศักยภาพสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลสระกระเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม
คำสำคัญ
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ,ผู้สูงอายุ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ