ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
A Health Promoting Model for Elderly in Bangchang Sub-district Sam Pran District, Nakhon pathom Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวธนัชพร มุลิภะบุตร
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.ศึกษาจัดทำหลักสูตร/คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพเเบบมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุให้เป็นตามวัยในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2.เพื่อส่งเสริมศักยภาพสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
คำสำคัญ
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ