ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูเเลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
Development of care model for patients with chronic llness in a Community: Rangkaratoom Municipality, Banglen District,Nakhon Pathom Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวภาศินี สุขสถาพรเลิศ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษารูปแบบการดูเเลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2.เพื่อพัฒนารูปแบบการดูเเลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3.เพื่อประเมินการใช้รูแปบบการดูเเลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4.เพื่อศึกษาเเละขยายผลการใช้รูปแบบการดูเเลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
คำสำคัญ
ระบบการดูเเลสุขภาพโรคเรื้อรัง
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ