ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลโพหัก อำเภอบางเเพ เเละตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
A Health Promoting Model for Elderly in Phohak Bang Phae and Hnong-oo Ban-Pong,Ratchaburi Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวดวงรัตน์ เสือขำ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.ศึกษาจัดทำหลักสูตร/คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพเเบบมีส่วนร่วมของผู้สู.อายุให้เป็นตามวัยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลโพหัก อำเภอบางเเพ เเละตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 2.เพื่อส่งเสริมศักยภาพ การสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลโพหัก อำเภอบางเเพ เเละตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
คำสำคัญ
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ ,ผู้สูงอายุ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ