ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลแก้มอ้น จังหวัดราชบุรี
A Health Promoting Model for Elderly for Elderly in Kaem-On Sub-district,Ratchabuti Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวกมลวรรณ บุตรประเสริฐ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.ศึกษาจัดทำหลักสูตร/คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพเเบบมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุให้เป็นตามวัยในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลแก้มอ้นเเละตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 2.เพือส่งเสริมศักยภาพสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลแก้มอ้นเเละตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
คำสำคัญ
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ,ผู้สูงอายุ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลแก้มอ้น เเละตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี รายการเอกสาร

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ