ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ด้วยการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี ชีววิธี อบต.บางช้าง
Development in Learning Center Management on Organic Farming by Biological Pest Control

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางเมธานี หอมทอง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.ศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์สาเหตุโรคของพืชเเละจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในแปลงเกษตรอินทรีย์เเต่ละชุมชน
คำสำคัญ
เกษตรอินทรียื,การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ด้วยการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี ชีววิธี รายการเอกสาร

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ