ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแบบลดต้นทุนองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วิไลวรรณ ศรีหาตา
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแบบลดต้นทุน
คำสำคัญ
การบริหารจัดการขยะ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแบบลดต้นทุนองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
  2. รายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ