ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสหกรณ์เเบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เพาะเห็ดประจำตำบลปากช่อง จังหวัดราชบุรี
The Application of Co-operative Participation for Farmers Mushroom cultivation at Pakchong District in Ratchaburi Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมาลินี นาคใหญ่
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาเเละพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสหกรณ์ผู้เพาะเห็ดประจำตำบล ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 2.เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสหกรณ์ผู้เพาะเห็ดประจำตำบลปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
คำสำคัญ
วงจรพัฒนาระบบ(SDLC) ,ระบบบริหารจัดการสหกรณ์,เกษตรผู้เพาะเห็ด,การจัดการการมีส่วนร่วม
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ