ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การส่งเสริมศักยภาพเเละการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการดูเเลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลเขาเเร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
promoting of Potential and involvement of community for Early Childhood's Healthcare in Child Development centers of local Goverment:Child Development Center of Khao-rang Sub-district Administration Organization,Muang District,Ratchaburi province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางณัฐยา เชิงฉลาด
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.ศึกษาศักยภาพเเละการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการดูเเลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.พัฒนาระบบการดูเเลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนำบลเขาเเร้งโดยการส่งเสริมศักยภาพเเละการมีส่วนร่วมของชุมชน
คำสำคัญ
ศักยภาพเเละการมีส่วนร่วมของชุมชน,การดูเเลสุขภาพเด็กปฐมวัย
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ