ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการประเมินเเละส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เขาเเร้ง
Community Participation to Promote Early Childhood's Development in child Development Center: A Case study of Khao-rang Sub-district Administration Organization. Muang District,Ratchaburi Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาศักยภาพเเละการมีส่วนร่วมของพยาบาล ครูผู้ดูเเลเด็ก อสม.เเละผู้ปกครองเพื่อการประเมินเเละส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2.เพื่อพัฒนาระบบการประเมินเเละส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของพยาบาล ครูผู้ดูเเลเด็ก อสม.เเละผู้ปกครอง
คำสำคัญ
เด็กปฐมวัย,การส่งเสริมพัฒนาการ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ