ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง เเนวทางการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวเเละชุมชน
Model for the Promotion of Pre-School Child Emotionk Development on Behavioral Violence with Family and community Participation

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาทางอารมณ์ในการลดพฤติกรรมความรุนเเรงในเด็กเล็กโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวเเละชุมชน
คำสำคัญ
รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ ,การมีส่วนร่วม
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ