ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพโดยชุมชนโพธิ์หัก จ.ราชบุรี
A Feasibility study of Argo Tourism for healthy Management by Pohak Community Ratchaburi Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมัชฌิมา อุดมศิลป์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาบริบทชุมชนโพธิ์หัก จังหวัดราชบุรี 2.เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ โดยชุมชนโพธิ์หัก จังหวัดราชบุรี
คำสำคัญ
การจัดการการท่องเที่ยว ,การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ,การท่องเที่ยวโดยชุมชน,การท่องเที่ยวการเกษตร
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพโดยชุมชนโพธิ์หัก จ.ราชบุรี

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ