ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาเเละเพิ่มขีดความสามารถในการทำการตลาดดิจิทัลสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ ทต.ดำเนินสะดวก
The Development of Logo for Image building's Communication on Tourism at Tambon Erawan Municipality's Fresh Market

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายอรรถ อารีรอบ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.ศึกษาเอกลักษณ์ตลาดสดเทศบาลตำบลเอราวัณ จ.กาญจนบุรี 2.สร้างตราสัญลักษณ์สำหรับสื่อสารภาพลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวให้กับตลาดสดเทศบาลตำบลเอราวัณ
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
การพัฒนาตราสัญลักษณ์สำหรับการสื่อสารภาพลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวให้กับตลาดสดเทศบาลตำบลเอราวัณ เป็นโครงการวิจัยที่จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ตลาดสดเทศบาลตาบลเอราวัณ จ.กาญจนบุรี และสร้างตราสัญลักษณ์สาหรับสื่อสารภาพลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวให้กับตลาดสดเทศบาลตาบลเอราวัณ เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้เป็นงานที่มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้จริงและสามารถนาไปต่อยอดเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนได้ ผู้วิจัยจึงได้เลือกรูปแบบการเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้านเอกลักษณ์ตลาดสดเทศบาลตาบลเอราวัณจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหาร ทต.เอราวัณ เจ้าหน้าที่ทางภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการตลาดสดเทศบาลตาบลเอราวัณ และกลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ใช้ตลาด ได้แก่ แม่ค้า ลูกค้าพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่มาซื้อสินค้าและบริการในตลาดสดเทศบาลตาบลเอราวัณ ด้วยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม เพื่อเป็นแนวความคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์และดาเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์ 2 มิติสาหรับตลาดสดเทศบาลตาบลเอราวัณ จานวน 6 รูปแบบ นาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้และตราสัญลักษณ์ที่ผ่านการออกแบบกลับสู่ชุมชนเพื่อศึกษาระดับการสื่อสารภาพลักษณ์ของตราสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นด้วยแบบสอบถามสาหรับกลุ่มผู้ใช้ตลาด จานวน 300 คน โดยจะคัดเลือกตราสัญลักษณ์ที่ได้ระดับความคิดเห็นการสื่อสารภาพลักษณ์มากที่สุด 3 ลำดับแรก สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย (Average) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการอธิบายถึงระดับการสื่อสาร ภาพลักษณ์ของตราสัญลักษณ์ และนาตราสัญลักษณ์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ให้กลุ่มผู้บริหาร และตัวแทนผู้ใช้ ตลาด ร่วมกันเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ที่สื่อสารภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งเสนอแนะ การปรับปรุงตราสัญลักษณ์ในขั้นตอนสุดท้ายจานวน 1 รูปแบบ โดยใช้วิธีสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) เอกลักษณ์ตลาดสดเทศบาลตาบลเอราวัณ จ.กาญจนบุรี ที่ต้องการสื่อสารผ่านตรา สัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นใหม่ คือ “การเป็นตลาดสด 3 ดี ได้แก่ สะอาดดี สะดวกดี ราคาดี” 2) ตราสัญลักษณ์ สาหรับสื่อสารภาพลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวให้กับตลาดสดเทศบาลตาบลเอราวัณ ได้แก่ตราสัญลักษณ์รูปแบบ ที่ 2 โดยได้นารูปแบบตราสัญลักษณ์ที่ได้มาจัดทาคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ตลาดสดเทศบาลตาบลเอราวัณและ นาเสนอต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบและชุมชนเพื่อใช้ในการสื่อสารภาพลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวให้กับตลาดสด เทศบาลตาบลเอราวัณได้ต่อไป
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาเเละเพิ่มขีดความสามารถในการทำการตลาดดิจิทัลสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ ทต.ดำเนินสะดวก

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ