ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะ ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการในการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ
การสร้างมูลค่าเพิ่ม
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  2. รายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ