ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การนำเสนอรูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี
To study the Learning Center Management for Promoting Agro Tourism of Nongbua Sub-dustrict Administration Organization,Kanchanaburi province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวมัสลิน บัวบาน
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.ศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนบ้านหนองบัวเพื่อการสื่อสารสัญลักษณ์แหล่งเรียนรู้ อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2.ศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเเหล่งเรียนรู้ อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี 3.สร้างรูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
คำสำคัญ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร,กาญจนบุรี
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ