ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง เเนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำเเพงเเสน จังหวัดนครปฐม
Guideline of development for Agro-tourism in Thungbua Sub-district,Kamphaengsaen District,Nakorn Pathom Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายวงศ์ระวิทย์ น้อมนำทรัพย์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาศักยภาพทรัพยากรเกษตรของชุมชนตำบลทุ่งบัว อำเภอกำเเพงเเสน จังหวัดนครปฐม 2.เพื่อสร้างเเนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลทุ่งบัว อำเภอกำเเพงเเสน จังหวัดนครปฐม
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ