ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมมือ สำหรับครูในสังกัดสำนักงานเทศบาล ตำบลบางเเเพ
Development Local Integrated Curriculum using Participations Processes for Teachers in Bang pair Municipality office

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายพนม จองเฉลิมชัย
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นที่ตรงกับความต้องการของโรงเรียนเเละภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมมือ 2.เพื่อประเมินประสิทธิภาพเเละประสิทธิผลของหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ