ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมจากประวัติศาสตร์ชุมชนเจ็ดเสมียร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
Designing English Lesson through the Social Learning Process from the History of Chet Samian Sub-District, Photharam District, Ratchaburi Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวดวงจิตร สุขภาพสุข
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อผลิตบทเรียนภาษาอังกฤษที่ง่ายต่อความเข้าใจผ่านการถอดบทเรียนประวัติศาสตร์ชุมชน อำเภอจอบึง จ.ราชบุรี 2.เพื่อประเมินประสิธภาพของบทเรียนภาษาอังกฤษในการเพิ่มการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ
บทเรียนภาษาอังกฤษ,ถอดบทเรียน,ผลิตภัณฑ์ชุมชน
บทคัดย่อย
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วโลก หากแต่ในประเทศไทยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยส่วนใหญ่จะประสบปัญหา อันเนื่องมาจากผู้เรียนไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทำให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนอกจากการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังมีวิธีการที่สำคัญอีกวิธีหนึ่งที่ใช้เรียนรู้ภาษาได้ คือ การเรียนรู้ผ่านทางสังคม ดังที่ สุรพงษ์ ชูเดช (2544) ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษผ่านบทเรียนที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันหรือสภาพแวดล้อมรอบตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบุคคลหรือสิ่งของซึ่งเป็นที่รู้จักในชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ เป็นแรงจูงใจที่ผลักดันต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เด็กไม่คุ้นเคยตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning Theory) งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบทเรียนภาษาอังกฤษผ่านการถอดบทเรียนประวัติศาสตร์ชุมชน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาอังกฤษในการเพิ่มการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนภาษาอังกฤษ โดยสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนหัวไช้โป้วหวาน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากนักเรียน ผู้นำตำบล ผู้นำกลุ่ม และประชากรในตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และบทเรียนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพและช่วยเพิ่มการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในชุมชนเจ็ดเสมียน รวมทั้งนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนภาษาอังกฤษในระดับมาก
เอกสารงานวิจัย
  1. การสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมจากประวัติศาสตร์ชุมชนเจ็ดเสมียร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ