ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยการส่งเสริมการทำงานเเบบมีส่วนร่วมตามสภาพจริง อบต.เเก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
DHF Preventive Behavior Development by Participatory of Village Volunteers

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวหทัยชนก บัวเจริญ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมเเละพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยการส่งเสริมการทำงานเเบบมีส่วนร่วมตามสภาพจริง
คำสำคัญ
พฤติกรรมการป้องกันโรค,อาสาสมัครสาธารณสุข,การทำงานเเบบมีส่วนร่วมตามสภาพจริง
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ