ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การสร้างกลยุทธ์ระบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการขยะของชุมชนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชัชชัย สุจริต
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหา พฤติกรรม และการบริหารจัดการขยะการจัดการขยะของชุมชน 2.เพื่อสร้างกลยุทธ์ระบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการขยะของชุมชน
คำสำคัญ
การจัดการขยะ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. กลยุทธ์ระบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการขยะของชุมชน

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ