ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการลดปัญหาแมลงศัตรูพืชในนาข้าว พื้นที่ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
The Guidelines for Reducing Insect Pests Problem in Rice farm of Area Taluk Sub-district, Sapphaya District, Chai Nat Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส
ผู้ร่วมวิจัย : Dr. Tuan Nguyen Ngoc ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อหาแนวทางการลดปัญหาแมลงศัตรูพืชในนาข้าว พื้นที่ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
คำสำคัญ
แมลงศัตรูพืช, นาข้าว, จังหวัดชัยนาท,Insect Pests, Rice Farm, Chai Nat Province
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. แนวทางการลดปัญหาแมลงศัตรูพืชในนาข้าว พื้นที่ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ