ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง ความรู้และพฤติกรรมกรรมการลดใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
Knowledge and Behavior of Chemical for Protect Uses and Eliminate Pests of Farmer in Taluk Sub-district, Sapphaya District, Chai Nat Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส
ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง Dr. Tuan Nguyen Ngoc ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการลดการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
คำสำคัญ
การลดการใช้สารเคมี, เกษตรกร, Farmer, Chai Nat Province,จังหวัดชัยนาท,Reducing use of Chemical
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ความรู้และพฤติกรรมกรรมการลดใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 2. ปก
 3. บทคัดย่อ
 4. กิตติกรรมประกาศ
 5. คำนำ
 6. สารบัญ
 7. บทที่ 1
 8. บทที่ 2
 9. บทที่ 3
 10. บทที่ 4
 11. บทที่ 5
 12. บรรณานุกรม
 13. ภาคผนวก
 14. ประวัติผู้วิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ