ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
Knowledge and behavior of farmers on using pesticide in Tha Sala Sub-district, Phu Ruea District, Loei Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : Dr. Tuan Nguyen Ngoc
ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
คำสำคัญ
การลดการใช้สารเคมี, เกษตรกร, จังหวัดเลย,Reducing use of Chemical, Farmer, Loei Province
บทคัดย่อย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย จากกลุ่มตัวอย่าง 263 ครัวเรือน นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูของเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 50.19 ± 10.25 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 66.79) และสำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 60.96) เกษตรกรมีการปลูกพืชไร่มากที่สุด (ร้อยละ 49.05) ส่วนใหญ่มีแหล่งเงินทุนจากการกู้ธกส. (ร้อยละ 46.86) และแหล่งความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการใช้สารเคมีส่วนใหญ่มาจากเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 28.72) สำหรับค่าคะแนนความรู้ในภาพรวมของการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช พบว่ามีอยู่ในระดับความรู้สูง (ร้อยละ 81.74) ส่วนใหญ่มีคะแนนของความรู้หลังการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชมากที่สุด และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (3.81 ± 0.74) โดยเกษตรกรมีพฤติกรรมก่อนการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด อย่างไรก็ตามความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (r = 0.87, P<0.01) ดังนั้นแนวทางการลดการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ควรมีความร่วมมือกันส่งเสริมให้ความรู้และปรับพฤติกรรมของเกษตรกรในเรื่องเกี่ยวกับการใช้สารเคมีทำให้เกิดโรคต่างๆ และควรส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมมือกับเพื่อนบ้านหาทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
เอกสารงานวิจัย
 1. ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
 2. ปก
 3. บทคัดย่อ
 4. กิตติกรรมประกาศ
 5. คำนำ
 6. สารบัญ
 7. บทที่ 1
 8. บทที่ 2
 9. บทที่ 3
 10. บทที่ 4
 11. บทที่ 5
 12. บรรณานุกรม
 13. ภาคผนวก
 14. ประวัติผุ้วิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ