ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาสื่อส่งเสริมอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของตลาดอมยิ้ม อบต.จอมบึง จ.ราชบุรี
Development of media to promote ethnic identity for culture tourism Market of soma,Chom Bueng District, Ratchaburi

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายเก่งกาจ ต้นทองคำ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.ศึกษาบริบทชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์สู่การออกแบบสื่อส่งเสริมอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2.ศึกษาปัจจัยในการพัฒนาสื่อส่งเสริมอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3.พัฒนาสื่อส่งเสริมอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
คำสำคัญ
design of national identity mededia to support
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ