ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาเเละเพิ่มขีดความสามารถในการทำการตลาดดิจิทัลสำหรับเกษตรรุ่นใหม่ในพื้นที่ อบต.ดำเนินสะดวก
The Development and capabilities in digital marketing for Smart famers at Damnoen Saduak Ratchaburi Provence

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวขวัญยุพา ศรีสว่าง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1.ศึกษาบริบทเเละสถานการณ์ในการทำการตลาดในรูปแบบดิจิทัลของชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ อบต.ดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 2.ศึกษาปัจจัยในการทำการตลาดดิจิทัลในพื้นที่ อบต.ดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 3.เพื่อสร้างรูปแบบสำหรับการทำการตลาดดิจิทัลในพื้นที่ อบต.ดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
คำสำคัญ
การตลาดดิจิทัล
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ