ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าค่า อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างรูปแบบการสื่อสารสำหรับวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย
คำสำคัญ
การจัดการขยะ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. บทสรุป
  2. รายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
  1. พื้นที่ อบต.น้ำแคม โครงการ การแก้ไขปัญหาการเรียนรู้

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ