ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
Developing a Model by Community Involvement for Self -Health Caring of Patients with Chronic Diseases at Nong Tum, Kong Krailat District, Sukhothai Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฏ คงประชา
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ เอกภพ จันทร์สุคนธ์ อาจารย์ ดร.นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ ร.ต.อ.หญิง กิ่งแก้ว สำรวยรื่น
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 2. เพื่อศึกษาพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
คำสำคัญ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง,การมีส่วนร่วมของชุมชน,Self-Health Caring,Patients with Chronic Diseases,Community Involvement
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. บทคัดย่อ
 3. กิตติกรรมประกาศ
 4. คำนำ
 5. สารบัญ
 6. บทที่ 1
 7. บทที่ 2
 8. บทที่ 3
 9. บทที่ 4
 10. บทที่ 5
 11. บรรณานุกรม
 12. ภาคผนวก
 13. ประวัติผู้วิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ