ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง ประสิทธิผลของการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
The effectiveness of the control of Aedes mosquito breeding places by the student’s participation in KheK Noi subdistirct Phetchabun province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี ตรงต่อกิจ
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ ดร. เจษฎากร โนอินทร์ อาจารย์ ดร. จิตศิริน ลายลักษณ์ อาจารย์ ดร. มนตรา ศรีษะแย้ม อาจารย์อรรถพล รอดแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
คำสำคัญ
ยุงลายบ้าน,แหล่งเพาะพันธุ์ยุง,การมีส่วนร่วมของนักเรียน,Aedes aegypti,Mosquito breeding place,The student’s participation
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. บทคัดย่อ
 3. กิตติกรรมประกาศ
 4. คำนำ
 5. สารบัญ
 6. บทที่ 1
 7. บทที่ 2
 8. บทที่ 3
 9. บทที่ 4
 10. บทที่ 5
 11. บรรณานุกรม
 12. ภาคผนวก
 13. ประวัติผู้วิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ