ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านเรื่องเล่า กรณีศึกษา ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
The Development of Elders’ Participation in Continuing Local Wisdoms through Narratives : The Case of Baan Nhoon Sub-district, Song District, Phrae Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์พัฒนภาณุ ทูลธรรม
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์อัครพงษ์ เพ็ชรพูล อาจารย์สุเทพ คำเมฆ อาจารย์ปริญญา หวันเหล็ม
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อค้นหาเรื่องราวซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของชุมชนผ่านการเล่าเรื่องจากประสบการณ์ของผู้สูงอายุปราชญ์ชาวบ้าน 2. เพื่อศึกษาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 3. เพื่อค้นหาแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
คำสำคัญ
การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ,ภูมิปัญญาท้องถิ่น,เรื่องเล่า,Elders’ Participation,Local Wisdoms,Narratives
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านเรื่องเล่า กรณีศึกษา ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ