ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
The Participation of Waste Management for Community in Khek Noi Subdistrict Administrative Organization

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย 2. เพื่อศึกษาสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในในการจัดการขยะประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
คำสำคัญ
การจัดการ,การมีส่วนร่วม ,Management,participation
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. บทที่1
  2. บทที่2
  3. บทที่3
  4. บทที่4
  5. บรรณานุกรม
  6. สารบัญ

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ